Audyt aktuarialny

Dla wszystkich przedsiębiorstw, których zakres działania nie obejmuje działalności ubezpieczeniowej oferujemy kompleksowy audyt aktuarialny zgodny z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, a także Financial Accounting Standards. 

Usługa audytu aktuarialnego skierowana jest do sektora przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość zgodną z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości i według wytycznych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub - jeżeli takie są wymagania klienta - Financial Accounting Standards, które obowiązują w USA. Usługa kompleksowego audytu aktuarialnego obejmuje wycenę wartości zobowiązań pracodawcy wobec pracowników z tytułów świadczeń wynikających z regulacji kodeksu pracy, regulaminów płacowych czy układów zbiorowych. Wycena taka, potocznie zwana „wyliczeniem rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze”, dokonywana jest za pomocą zaawansowanych technik matematyczno-statystycznych i uwzględnia obecną wartość zobowiązań z tytułu przyszłych wypłat na:  

  • odprawy emerytalne
  • odprawy rentowe
  • nagrody jubileuszowe
  • odprawy pośmiertne
  • zaległe urlopy
  • ekwiwalent energetyczny
  • lub też inne świadczenia wypłacane w firmie


Usługa audytu aktuarialnego wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiebiorstw związanym z nowelizacją Ustawy o Rachunkowości, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku. Wśród wielu zmian w ustawie znajduje się obowiązek „tworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i o podobnym charakterze”. Zalecenie Ustawy o Rachunkowości jest zgodne z treścią Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS 19), które mówią, że przedsiębiorstwo jest zobowiązane do:

  • wykazania zobowiązania wynikającego ze świadczenia, które zostaną wypłacone w przyszłości w zamian za pracę pracownika w danym roku obrotowym (bilans), oraz
  • do rozpoznania kosztu w momencie, gdy odnosi ekonomiczne korzyści z tytułu zatrudnienia pracownika w zamian za świadczenie, które zostanie wypłacone za kilka lat (rachunek wyników).

W ramach naszej działalności wykonujemy co roku kilkaset wycen zobowiązań (wyliczenia rezerwy) na odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, a także rezerwy na niewykorzystane urlopy, odprawy pośmiertne czy ekwiwalent energetyczny.

P
onadto oferujemy doradztwo przy tworzeniu i wycenie zakładowych planów emerytalnych oraz wycenie kosztów związanych z innymi świadczeniami pracowniczymi o charakterze ubezpieczeniowym (abonamentowe świadczenia zdrowotne, grupowe ubezpieczenia na życie).

Klienci o Nas

„Spółka FACTUM wykazała się rzetelnością, starannością i terminowością w zakresie wykonywanej usługi, a przygotowana dokumentacja była wysokiej jakości.”

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

FACTUM - Usługi Aktuarialne
Ul. Ksawerów 21; 02-656 Warszawa
tel: (22) 8872265
e-mail:
©2008 Factum / Usługi aktuarialne
All rights reserved.
Projekt & cms: www.zaler.pl